Sådan behandler vi dine persondata

Når AXA Forsikring modtager personoplysninger om dig, skal vi i henhold til databeskyttelsesordningen give dig en række oplysninger. Dem kan du læse mere om her forneden.

Når AXA Forsikring modtager personoplysninger om dig, skal vi i henhold til databeskyttelsesordningen give dig en række oplysninger. Dem kan du læse mere om her forneden.

Dataansvarlig

AXA Forsikring Formidler A/S ved AXA Forsikring er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig.

AXA Forsikring
Dalbergstrøget 9
2630 Taastrup
Telefon: 3312 6262
Mail: info@axa-forsikring.dk
CVR: 73771919 (*AXA Forsikring Formidler A/S)

AXA Forsikring Formidler A/S er AXAs generalagent i Danmark, og vi forsikrer risici under navnet AXA Forsikring, som er en filial af AXA Versicherung AG i Tyskland.

Indsamling og registrering af personoplysninger

Vi indsamler og behandler kun de oplysninger om dig, der er nødvendige for at tegne og administrere forsikringer og for at behandle eventuelle skadesager. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er Forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 af 27. april 2016, artikel 6, stk. 1, delafsnit b og c og for personfølsomme oplysninger artikel 9, stk. 2, delafsnit f.
 
Afhængig af typen af forsikring indsamler vi følgende persondata om dig:
Navn, adresse, e‑mailadresse, telefonnummer, cpr-nummer (i begrænset omfang i henhold til Databeskyttelsesloven), registreringsnummer på køretøj, nuværende skadehistorik, tidligere forsikringsselskab og skadehistorik og i tilfælde af skadeoplysninger, der er nødvendige for skadebehandlingen, fx cpr-nummer og kontonummer. Vi bruger oplysningerne til at rådgive om forsikring og til at administrere alle de handlinger, der er forbundet med en forsikring, fx også fakturering, bogholderi, revision, it og data.
 
Vi bruger din e-mailadresse til al kommunikation mellem dig og os.
 
Ud over de oplysninger, du selv giver os, kan vi modtage og registrere oplysninger fra andre. Det kan fx være oplysninger fra din betjener, eller at vi indhenter information om skader og anciennitet i andre forsikringsselskaber. Vi bruger oplysningerne til at vurdere, efter hvilke vilkår vi vil overtage/tegne forsikringen.
 
AXA Forsikring indhenter og registrerer også oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om din ejendom, hvis din ejendom er forsikret hos os.

Ved indtegning af motorkøretøjsforsikringer indhenter vi oplysninger om dit køretøj fra det Digitale Motorregister, og vi foretager opslag i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister hos DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) med henblik på at afgøre, om vi kan tegne køretøjsforsikring til dig, eller om du måtte være registreret som dårlig betaler, jf. også Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv.

I behandlingen af en personskade vil vi eventuelt have personfølsomme oplysninger registreret hos os. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt, og kun de medarbejdere hos AXA, der behandler personskadesager, kan få adgang til de personfølsomme oplysninger.

Vi bruger desuden dine oplysninger til at overholde gældende lov og forpligtelser i forbindelse med hvidvaskning af penge, sanktioner og lignende.

I de tilfælde loven kræver det, beder vi relevante samarbejdspartnere om at indhente straffeattest. I så fald sletter vi attesterne, så snart de ikke længere er nødvendige for vores samarbejde, medmindre vi skal opbevare dem som følge af lovgivningen.

Hvis du klager over vores håndtering af skadesager eller dine persondata, vil vi i den forbindelse også bruge dine persondata.

Vi indsamler ikke oplysninger via vores hjemmeside axa-forsikring.dk.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger så længe, som vi ifølge lovgivningen skal opbevare dem, og så længe, som der er et formål med at opbevare dem. Vi vil slette dine oplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. De kan dog opbevares i den periode, hvor der kan påberåbes krav mod os.

Videregivelse af personoplysninger

Som udgangspunkt har AXA Forsikring tavshedspligt, og vi giver derfor kun i nødvendigt omfang og inden for rammerne af gældende lovgivning dine oplysninger videre til andre:

AXA Versicherung AG (vores moderselskab) i den udstrækning, vi er forpligtet til det.

Distributionspartnere såsom andre forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber, forsikringsmæglere, forsikringsagenter, finansielle institutioner, ekstern revision og øvrige samarbejdspartnere som fx advokater, taksatorer og syns- og skønspersoner.

Vi kan have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis til skattemyndigheder, domstole, politimyndigheder o.l.

Hvis du misligholder dine forpligtelser over for os, kan vi indberette dig til kreditoplysnings­bureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Databehandlere og it-systemer.

Vi overfører kun i begrænset omfang dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, idet vi primært har valgt it-leverandører (databehandlere), som behandler data inden for EU/EØS. I begrænset omfang anvender vi it-leverandører, som kan tilgå persondata fra lande uden for EU/EØS, hvilket juridisk har den betydning, at data overføres til tredjelande, også selvom de ikke nødvendigvis opbevares i disse tredjelande. Gennem databehandlingsaftaler sikrer vi os, at de kun behandler personoplysninger efter vores instrukser, og at de har et passende beskyttelsesniveau af oplysningerne og af dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske, fysiske, juridiske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet mod tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning.

Håndtering af personoplysninger

Hvis du anmoder om at modtage et tilbud eller køber en forsikring hos AXA Forsikring, registrerer vi de oplysninger, du selv eller din betjener giver, som fx oplysninger om navn, adresse, e-mail og forsikringer i andre selskaber.

Hvis du ikke accepterer vores tilbud, slettes dine oplysninger senest efter 12 måneder. Hvis du tegner en forsikring, opbevarer vi dine oplysninger til administration af dine forsikringsprodukter.

Hvis du anmelder en skade, registrerer vi de oplysninger, du eller din betjener afgiver, herunder oplysninger om skaden. Oplysningerne opbevares så længe de er nødvendige for skadesagen og i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du sender oplysninger via e-mail til AXA Forsikring, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

Vi bruger ikke dine personoplysninger til markedsføring.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler. Du har ret til at få ændret urigtige oplysninger. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har også ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger og til at transmittere oplysningerne.

Ændringer af AXA Forsikrings behandling af personoplysninger

Vi opdaterer denne oversigt over vores behandling af personoplysninger, hvis der sker ændring af lovgivningen eller i den måde, lovgivningen fortolkes på. Vi opdaterer også oversigten, hvis vi ændrer i vores forretningsgange for håndtering af personoplysninger.

Klage til datatilsynet

Hvis du er utilfreds med AXA Forsikrings behandling af dine oplysninger, kan du klage til:
 
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
 
Se alle vores kontaktdata her.